Aplikacje dla regulatorów

Od 2018 roku jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce roku dostawcą autoryzowanego przez polskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego (Urząd Komunikacji Elektronicznej) narzędzia do pomiarów certyfikowanych – PRO Speed Test. Aplikacje certyfikowane pozwalają na uzyskanie wyników pomiarów i stworzenia z nich raportu. Raport można wykorzystać m.in. w postępowaniu reklamacyjnym do wykazania stałych i powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu, a wskazanymi w umowie wartościami.

System dostępny jest pod adresem:

https://pro.speedtest.pl/

Elementy i główne właściwości systemu

Na system składa się strona internetowa oraz zestaw narzędzi pomiarowych zaprojektowanych i stworzonych przez nasz zespół na bazie wieloletniego doświadczenia rynkowego i technicznego. Należą do nich:

 • certyfikowana aplikacja desktop dla Windows,
 • certyfikowana aplikacja desktop dla macOS,
 • aplikacja webowa (dla przeglądarek),
 • aplikacje mobilne dla Android oraz iOS,
 • panel www użytkownika.

Aplikacje certyfikowane umożliwiają wykonanie rzetelnego pomiaru łączy o przepustowości do 2.5 Gb/s po wcześniejszym wnikliwym sprawdzeniu środowiska pomiarowego. Panel www użytkownika pozwala na gromadzenie i przeglądanie wyników pomiarów ze wszystkich aplikacji, a także na wygenerowanie i udostępnienie raportu z certyfikowanych pomiarów w formie URL lub pliku PDF.

Etapy budowy narzędzia

Prace nad systemem zostały podzielone na poszczególne etapy:

 • analiza specyfikacji technicznej i funkcjonalnej,
 • przydzielenie i zarezerwowanie odpowiednich zasobów ludzkich,
 • budowa środowiska laboratoryjnego do testów wewnętrznych narzędzi,
 • prace deweloperskie nad stroną internetową, panelem www użytkownika i aplikacjami certyfikowanymi,
 • testy beta (najpierw dla operatorów, później dla użytkowników),
 • prace deweloperskie nad pozostałymi aplikacjami,
 • audyty i finalne uruchomienie.

Audyty

Certyfikacja to również gwarancja Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kwestii zapewnionej funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W ostatnim etapie prac nad budową narzędzia przeprowadzone zostały trzy audyty, których pozytywny wynik był jednym z warunków certyfikacji:

 • audyt funkcjonalności, którego celem było sprawdzenie zgodności ze specyfikacją techniczną oraz poprawności wykonywanych pomiarów w myśl specyfikacji RFC 6349,
 • audyt bezpieczeństwa, którego celem był przeprowadzenie testów penetracyjnych oprogramowania metodą whiteblack box zgodnie z zalecaną metodologią OWASP,
 • audyt dostępności, którego celem była weryfikacja przystosowania strony internetowej i aplikacji certyfikowanych do wymagań stawianych przez standard WCAG.

W przypadku zainteresowania dostarczeniem podobnego systemu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.