Regulamin wyszukiwarki ofert i dostawców Internetu

I. Słowniczek

 1. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jednolity z dnia 8 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
 2. Konsultant – osoba fizyczna udzielająca w imieniu Usługodawcy Użytkownikowi informacji o ofertach Operatorów.
 3. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę świadczenia usług drogą elektroniczną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Operator lub Dostawca Internetu – inny niż Usługodawca podmiot, wykonujący działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
 5. Platforma ODR - punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1).
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 7. Regulamin – niniejszy dokument, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 9. Strona lub Serwis – witryna w sieci Internet zlokalizowana pod adresem www.speedtest.pl w sekcji Wyszukiwarka ofert i dostawców Internetu
 10. Usługodawca – V-SPEED Sp. z o.o z siedzibą w Obornikach Śląskich (55-120), przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000695003, kapitał zakładowym w wysokości 30.000,00 zł, NIP: 9151805491, Email: kontakt@speedtest.pl
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 19 września 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
 12. Ustawa o Inspekcji Handlowej - ustawa o inspekcji handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity z dnia 5 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.)
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tekst jednolity z dnia 21 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity z dnia 3 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)
 15. Użytkownik:
  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Usługodawcą umowę świadczenia usług drogą elektroniczną związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Konsument,
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

II. Postanowienia ogólne

 1. Strona umożliwia Użytkownikowi porównanie informacji o ofertach Operatorów, uzyskanie informacji o ofertach Operatorów drogą telefoniczną oraz przekazanie danych Operatorom w celu uzyskania przez Użytkownika bezpośredniego kontaktu z wybranym Operatorem. Prezentowane na Stronie informacje o ofertach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności prezentowane informacje o ofertach nie stanowią oferty Usługodawcy.
 2. Dane dotyczące informacji o ofertach prezentowane na Stronie są rzetelne i obiektywne oraz pochodzą od Operatorów. Usługodawca dba o to, aby prezentowane na Stronie treści były zgodne z informację uzyskaną od Operatorów.
 3. Usługodawca oświadcza, iż nie jest powiązany kapitałowo z żadnym z Operatorów, oraz że nie jest odpowiedzialny za treść ofert Operatorów, o których informacje można znaleźć na Stronie.
 4. Odpowiedzialność za aktualność ofert spoczywa na Operatorach. Usługodawca nie jest stroną żadnych umów między Operatorem a Użytkownikiem. W szczególności Usługodawca nie jest stroną umów o usługi telekomunikacyjne, nie uczestniczy oraz nie odpowiada za proces zawierania, realizacji, rozliczania i zakończenia usług świadczonych przez Operatora.
 5. Użytkownik przed zawarciem umowy z Operatorem powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty, w tym odpowiednimi regulaminami ustalonymi przez Operatora.
 6. Każdy Użytkownik przed korzystaniem z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Serwisu.
 7. Strona stanowi własność Usługodawcy. Treści oraz dane znajdujące się na Stronie są chronione prawem autorskim lub prawami własności przemysłowej, w tym w szczególności stanowią zarejestrowane znaki towarowe. Układ Strony jako całość stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 8. Użytkownicy mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na Stronie internetowej www.speedtest.pl, w tym również pobrać i zarchiwizować jego treść oraz wydrukować go.
 9. Użytkownicy mogą porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną.

III. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną - wyszukiwarka ofert i dostawców Internetu

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na porównywaniu informacji o ofertach Operatorów zgromadzonych w Serwisie, możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego z przedstawicielem Operatora w celu zawarcia umowy z Operatorem lub przedstawienia przez Konsultanta informacji o wybranej ofercie Operatora.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usługi polegającej na porównywaniu informacji o ofertach Operatorów zgromadzonych w Serwisie może wymagać podania danych Użytkownika:
  • miasto;
  • ulica;
  • nr domu;
 3. Korzystanie przez Użytkownika z usługi polegającej na możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego z przedstawicielem Operatora w celu zawarcia umowy z Operatorem lub przedstawienia przez Konsultanta informacji o wybranej ofercie Operatora wymaga:
  • wypełnienia w Serwisie i przesłania formularza zawierającego numer telefonu i opcjonalnie imię albo
  • wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Operatora.
 4. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną również usługę polegającą na prezentacji wszystkich dostępnych Operatorów w danej lokalizacji i technologii na podstawie danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (ost. aktualizacja 21 kwietnia 2021 roku).
 5. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu w wyniku jej wykonania przez Usługodawcę, tj. w chwili umożliwienia wysłania formularza zamówienia kontaktu do Operatora. Nie pozbawia to Użytkownika możliwości zawarcia z Usługodawcą kolejnej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

IV. Generalne zasady usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone są nieodpłatnie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika którejkolwiek z usług opisanych w pkt III Regulaminu powyżej. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usług poprzez zamknięcie okna lub karty przeglądarki albo inną formę opuszczenia Strony .
 2. Usługodawca informuje Użytkowników, iż do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam. Zaleca się Użytkownikom zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego ich urządzenia użytkownika przed wskazanymi zagrożeniami.
 3. Użytkownicy korzystający ze Strony zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Strony, jej elementy technicznych, a także kopiowania oraz komercyjnego udostępniania lub wykorzystywania treści znajdujących się na Stronie.
 4. Użytkownicy korzystający ze Strony zobowiązani są do podawania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane wskutek podania przez Użytkowników błędnych danych.
 5. Do przeglądania Strony oraz korzystania z usług niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz oprogramowaniem umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox).
 6. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać Usługodawcy pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni. Reklamacji nie podlegają oferty oraz usługi świadczone przez Operatorów.

 V. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu lub dostępie do Strony, które wynikają z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Operatorów w zakresie świadczonych przez Operatorów usług, w tym w szczególności za zmianę warunków świadczenia usług oraz ofert przez Operatorów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane osobom trzecim w efekcie niezgodnego z prawem korzystania ze Strony przez Użytkownika, ataku hackerskiego lub w efekcie przeniknięcia do urządzenia Użytkownika złośliwego oprogramowania.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za przerwy w świadczeniu usług wywołane koniecznością dostosowania Strony do nowych ofert Operatorów oraz innymi pracami technicznymi mającymi na celu unowocześnienie lub aktualizację Serwisu.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej. Mediacja ma charakter dobrowolny, a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, adres: ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie adres poczty elektronicznej: kontakt@speedtest.pl. Administrator dba, aby przekazywane dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. Kontakt z administratorem możliwy jest: listownie na adres z dopiskiem „Dane osobowe” a także za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@speedtest.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy o świadczenie wybranych usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zapewniające wsparcie IT dla administratora, Operatorzy, współpracownicy administratora, organy publiczne oraz inne podmioty związane z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane Operatorowi wyłącznie za zgodą Użytkownika. Przekazanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Operatorem.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny, tj. związany z wykonaniem usługi i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z nią związanych.
 6. Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy dane osobowe przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 7. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, choć może być niezbędne do korzystania z niektórych usług oferowanych w Serwisie.
 8. Dane nie służą do profilowania Użytkownika ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 22.03.2022.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników będącymi Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie praw konsumenta. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa są nieważne.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na Stronie.
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.