Wszyscy cieszyliśmy się ze zlikwidowania opłat za usługę roamingu na terenie Unii Europejskiej. Jednak niektórzy z nas byli tak zachwyceni tymi zmianami, że nie doczytali o tzw. Polityce Uczciwego Korzystania. O co w tym chodzi? W skrócie operatorzy dostali możliwość naliczenia dodatkowych opłat za świadczoną usługę roamingu, jeśli klient wykazał się wyraźnymi nadużyciami w ciągu 4 miesięcznego okresu. Zmiany weszły w życie 15 czerwca, więc już od niecałego tygodnia operatorzy mają prawo do sprawdzenia zbyt aktywnych za granicą klientów. Kto jest narażony na dodatkowe koszty?

Polityka Uczciwego Korzystania, czyli FUP (Fair Usage Policy) jest mechanizmem, który ma na celu monitorowanie sposobu korzystania usług w ramach roamingu. Dzięki temu operatorzy mogą zapobiegać nadużyciom z usługi RLAH (Roming Like at Home). Unia Europejska przewidziała zestaw reguł, których zastosowanie miało zapobiec podniesienia cen za usługi krajowe w celu kompensacji strat wynikających z obniżenia wpływów za roaming. Przede wszystkim chodzi tutaj o osoby, które chciałyby handlować tańszymi w Polsce usługami telekomunikacyjnymi, czy też abonentów przebywających na tzw. emigracji zarobkowej. Poniżej możecie zapoznać się z fragmentami regulaminów 4 głównych operatorów, gdzie znajdziecie opis Polityki Uczciwego Korzystania.

Orange wymienia w regulaminie kryterium czasowe

14. Stosujemy Politykę Uczciwego Korzystania (z ang. Fair Use Policy, dalej „FUP”) mającą na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług roamingowych, takiemu jak np.:
1) korzystanie z usług roamingowych w celach innych niż okresowe podróże,
2) długi okres nieaktywności danej karty SIM w Polsce użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu,
3) korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach roamingu,
4) zorganizowana odsprzedaż kart SIM na rzecz osób niezamieszkujących na terenie Polski.
15. Czas przebywania danego numeru w Strefie 1 (czas zalogowania do sieci partnerów roamingowych) oraz korzystanie z usług są przez nas monitorowane. Możemy naliczyć opłaty dodatkowe wskazane w pkt 16, jeżeli w okresie co najmniej 4 miesięcy Państwa numer telefonu przebywał w Strefie 1 co najmniej przez połowę tego okresu lub korzystają Państwo kolejno z wielu kart SIM w ramach roamingu.
16. Zasady FUP:
1) Jeżeli korzystają Państwo z roamingu w Strefie 1 możemy wymagać od Państwa dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodu istnienia innych okoliczności, wiążących się z częstym przebywaniem w Polsce przez dłuższy czas. W przypadku, gdy nie przedstawią ich Państwo do 14 dni od naszego wezwania, do opłat naliczanych w roamingu możemy doliczyć opłaty dodatkowe w wysokości:
a) 0,16 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego,
b) 0,05 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego,
c) 0,05 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS,
d) 0,04 zł brutto za wysłaną wiadomość MMS,
e) 0,04 zł brutto za każdy MB transmisji danych.

Play wspomina o czasie oraz stopniu korzystania z usług.

4. Operator może doliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 5 w przypadku niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług, tj.:
– gdy w okresie co najmniej 4 miesięcy dana Karta SIM/USIM była zalogowana do sieci partnerów roamingowych w Unii Europejskiej przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej było większe niż na terytorium Polski, przy czym przed naliczeniem opłat dodatkowych Operator poinformuje o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznie lub w inny dopuszczalny sposób, dając dwutygodniowy termin na zmianę schematu korzystania;
– korzystania kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długiej nieaktywności Karty SIM/USIM, użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej;
– gdy Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących Polski oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej do celów innych niż okresowe podróże poza Polską.
5. Opłaty dodatkowe wynoszą:
a. 0,16 zł (0,13 zł netto) za minutę połączenia wychodzącego,
b. 0,05 zł (0,04 zł netto) za minutę połączenia odebranego,
c. 0,05 zł (0,04 zł netto) za SMS, d. 0,04 zł (0,03 zł netto) za MMS,
d. 0,04 zł (0,03 zł netto) za 1 MB transmisji danych.

Plus również skupia się na czasie.

4. W ramach Polityki Uczciwego Korzystania Polkomtel stosuje mechanizm kontroli w celu stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług w Roamingu Regulowanym.
5. Za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z usług w Roamingu Regulowanym uznaje się:
1) korzystanie przez Abonenta z Roamingu Regulowanego wykraczające poza okresowe podróże, tj. polegające na przeważającym korzystaniu przez Abonenta z Roamingu Regulowanego oraz obecności Abonenta w państwach objętych Roamingiem Regulowanym przez więcej niż połowę 4–miesięcznego okresu obserwacji, lub
2) długi okres nieaktywności w Polsce karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w Roamingu Regulowanym, lub
3) aktywowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach Roamingu Regulowanego.
6. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego Polkomtel jest uprawniony do naliczania dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym. Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS o stwierdzeniu niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego i ostrzeżony o rozpoczęciu naliczania dodatkowych opłat od momentu otrzymania tej wiadomości, o ile w ciągu 2 tygodni Abonent nie zmieni sposobu korzystania z Roamingu Regulowanego.
7. Dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 6, naliczane będą w wysokości:
– 0,13 zł (0,16 zł z VAT) za minutę wykonanego połączenia głosowego,
– 0,04 zł (0,05 zł z VAT) za minutę odebranego połączenia głosowego,
– 0,04 zł (0,05 zł z VAT) za wysłaną wiadomość SMS,
– 0,03 zł (0,04 zł z VAT) za wysłaną wiadomość MMS,
– 0,03 zł (0,04 zł z VAT) za każdy MB transmisji danych.

T-Mobile definiuje czas przebywania za granicą oraz stopień korzystania z roamingu.

Polityka służy zapobieganiu niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z Usług w Strefie Roamingowej 1A, polegającemu w szczególności na:
2.1 korzystaniu z Usług dla innych celów niż okresowe podróże Użytkowników, przez co rozumie się w szczególności korzystanie przez Użytkowników z Usług w większości lub wyłącznie w Strefie Roamingowej 1A;
2.2 długi okres nieaktywności karty SIM użytkowanej głównie a nawet wyłącznie w Strefie Roamingowej 1A;
2.3 abonowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Użytkownika w Strefie Roamingowej 1A;
2.4 zorganizowanemu udostępnianiu lub odsprzedaży kart SIM na rzecz osób nie mieszkających na terenie Polski lub na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności w Polsce.
Korzystanie z Usług do innych celów niż okresowe podróże ma miejsce, w szczególności gdy Użytkownik przez okres ostatnich 4 miesięcy przebywał co najmniej przez połowę tego okresu w Strefie Roamingowej 1A lub korzystał z Usług w Strefie Roamingowej 1A, w sposób przeważający w stosunku do korzystania z usług telekomunikacyjnych w Polsce.
3. Polityka ma zastosowanie oddzielnie dla każdej posiadanej przez Użytkownika karty SIM.
Cennik obowiązuje od dnia 2017-06-15
4. Rozpoczęcie korzystania z Usług ma miejsce, gdy Użytkownik w ramach roamingu w Strefie Roamingowej 1A wykona jedną z poniższych czynności: odbierze połączenie głosowe, wykona połączenie głosowe do Strefy Roamingowej 1A lub Polski, wyśle SMS, wyśle MMS, rozpocznie korzystanie z transmisji danych w Strefie 1A.
5. W przypadku, niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Usług w Strefie Roamingowej 1A, o którym mowa w punkcie 2 Polityki Operator uprawniony jest do opłat naliczanych w Strefie Roamingowej 1 A, doliczyć opłaty dodatkowe w wysokości:
5.1 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,
5.2 0,05 zł za minutę odebranego połączenia głosowego
5.3 0,05 zł za wysłaną wiadomość SMS,
5.4 0,04 zł za wysłaną wiadomość MMS,
5.5 0,04 zł za każdy MB transmisji danych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy z operatorów zastosował w swoim regulaminie zapis dotyczący braku aktywności karty SIM na terenie Polski. Jeżeli podróżujecie po Unii Europejskiej okresowo w celach prywatnych lub służbowych, to nie macie się czego obawiać.

Przemek jest mózgiem operacyjnym SpeedTest.pl. Studiował na Politechnice Wrocławskiej elektronikę i telekomunikację. Zarządza projektami IT, relacjami z klientami oraz nadzoruje procesy rozwoju. Prywatnie zaangażowany w rodzinę, wsparcie różnych działalności charytatywnych i projekty ekstremalne.